UA&P congratulates Dr. Paul A. Dumol of the College of Arts and Sciences on his “Dangal ng Panitikan” award from the Komisyon sa Wikang Filipino.

Ang Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilála sa naiambag sa panitikang Filipino o lifetime achievement award. Binibigyang-pagpupugay nitó ang natatanging manunulat na nagpakíta ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at ibá pang wikang panrehiyon o panlalawigan.

The awarding took place last April 27 at Hotel Rembrandt. Watch Dr. Dumol accept his award in the video below: